მობილური • ხმოვანი მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი