მობილური • ბ ტიპის აბონენტები კომპანიების მიხედვით